ส่งเสริมเกษตร


“มิตรแท้เกษตรกร”

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2515 โดย คุณปิติและคุณนันทนา ติยาเดชาชัย กิจการในระยะแรก เริ่มจากการรับซื้อของป่าทุกชนิด ต่อมาใน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519 ได้จัดตั้งโรงงานอัดมันเม็ดและมีการรับซื้อหัวมันตาก มันเส้น อัดมันเม็ด รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ และได้มีการขยายธุรกิจโดยมุ่งดำเนินธุรกิจทางด้านจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ มีการเพิ่มชนิดของสินค้าในการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์อีกหลายประเภท อาทิเช่น กากถั่วเหลือง ปลาป่น รำอ่อน ปลายข้าว ข้าวโพดบด ฯลฯ ทำให้ส่งเสริมเกษตรเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   ในปี พ.ศ. 2546 คุณชัชวาลย์ ติยาเดชาชัย ได้รับมอบหมายจากคุณ ปิติ ให้เข้ามาดำเนินงานเพื่อสานต่อส่งเสริมเกษตรและได้มีการปรับปรุงพัฒนากิจการในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลากร ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยจัดให้มีห้อง LAB ที่มีเครื่องตรวจสอบและวิธีการที่ทันสมัยในการตรวจรับวัตถุดิบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา และด้านกระบวนการผลิตมีการจัด หาเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงผลผลิตเพื่อรองรับต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีการจัดระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยหลักธรรมาภิบาล ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น เน้นการทำธุรกิจในด้านการเกษตรโดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และได้คำนึงถึงการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนโดยให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งองค์กรและชุมชน โดยส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียงและการทำเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ดังสโลแกนขอส่งเสริมที่ว่า  


"วิสัยทัศน์ (Vision)"


เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า


"พันธกิจ (Mission)"


เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า