ข้อมูลข้าวโพด            ข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญอย่างหนึ่งของโลก  รองจากข้าวเจ้าและข้าวสาลี นับเป็นพืชอาหารหลักที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  ในต่างประเทศ เช่น  เม็กซิโก อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ประชาชนรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารประจำวัน ในรูปต่าง ๆ  กัน  นอกจากใช้เป็นอาหารมนุษย์ และสัตว์โดยตรงแล้ว เมล็ดข้าวโพดและส่วนอื่น ๆ เช่น ต้น ใบและซัง ยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลายชนิด เมล็ด  อาจนำมาสกัดน้ำมัน น้ำตาล และทำแป้ง  น้ำตาลที่สกัดจากเมล็ดใช้ทำสารเคมี วัตถุระเบิด สีย้อมผ้า แป้ง  ใช้ทำสบู่ หมึก กาว น้ำมัน นอกจากใช้รับประทานแล้ว ยังใช้ทำสีทาบ้าน ยาขัดเงา ลำต้นและใบใช้ทำกระดาษ  กระดาษอัด  ซังใช้ทำจุกขวด กล้องยาสูบและเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สำคัญ ๆ ซึ่งใช้ข้าวโพดเป็นส่วนประกอบ มีประมาณกว่า ๕๐๐ ชนิด  สำหรับในประเทศไทย ข้าวโพดที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ การใช้ข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์มีน้อย ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดมาช้านานแต่ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  เพิ่งจะเริ่มปลูกกันอย่างจริงจังเมื่อยี่สิบกว่าปีมานี้เอง  และปริมาณการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ผลิตผลทั้งประเทศมีเพียง ๓.๗๓ ตัน  แต่ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๖  เพิ่ม
ขึ้นเป็น  ๓.๘๘  ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจากตลาดต่างประเทศต้องการมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ญี่ปุ่น  ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์  มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปี ๒๕๒๕ คิดเป็นมูลค่าส่งออก ๖,๓๕๕ ล้านบาท ในปัจจุบันข้าวโพดได้เลื่อนอันดับจากพืชที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  มาเป็นพืชที่มีความสำคัญใกล้เคียงกับข้าวเจ้าและยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญเก่าแก่ของประเทศไทยมาช้านาน
สำหรับในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า  ข้าวโพดสามารถปลูกได้ดีทุกภาค จังหวัดที่ผลิตข้าวโพดมากในแต่ละภาค เรียงตามปริมาณการผลิตมากไปหาน้อย  ดังนี้

  • ภาคกลาง มี เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์ สระบุรี พิษณุโลก พิจิตร  สุโขทัย และปราจีนบุรี
  • ภาคเหนือ มี แพร่ น่าน เชียงราย และเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี นครราชสีมา ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี ขอนแก่น และชัยภูมิ
  • ภาคใต้ ปลูกมากที่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
แหล่งที่มา : http://guru.sanook.com/326/

ชนิดของข้าวโพดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดุกาลปลูกที่เหมาะสม)การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (การเตรียมดิน)การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (การปลูก)การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (การดูแล)การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (การเก็บเกี่ยว)