Agrovit p(อะโกวิท พี)


ผลิตภัณฑ์สำหรับรับมือกับอาการอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นและปัญหาความร้อน
สรรพคุณ
ช่วยลดไข้จากความเครียดและความร้อน ลดการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียใน ไก่ วัว และสุกร
โภชนาการ