ยาจับเชื้อรา MYCO-AD


เป็นผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยปริมาณโปรตีนของกากถั่วเหลืองจะขึ้นอยู่กับวิธีการสกัด น้ำมัน และขนาดของเมล็ด
สรรพคุณ
ช่วยดูดซับสารพิษจากเชื้อรา ยับยั้งไม่ให้สารเชื้อราที่เป็นพิษต่อสุกรและสัตว์ปีก หรือวัว แพร่กระจาย
การใช้ยา
สัตว์ปีกและสุกร: 2.5 กิโลกรัมต่อตันของสูตรอาหาร โค: 50 กรัม / วัว / วัน