เกลือธรรมดา


เกลือคุณภาพบริสุทธิ์ คุณภาพแบบชื้น (Moisture Content) 2.5% มีธาตุไอโอดีนได้ที่มาตรฐาน
สรรพคุณ
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์