พรีมิกซ์ไก่


เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับไก่ไข่และไก่พันธ์ุ
สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในไก่ไข่และไก่พันธุ์ เพื่อช่วยให้ไก่ไข่และไก่พันธุ์ได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย