ไดแคลเซียม-18 (PKP)


แคลเซียมฟอสเฟต ให้คุณค่าทางอาหาร เพื่อเสริมสร้างส่วนประกอบของกระดูกในร่างกายสัตว์ให้เจริญเติบโตแข็งแรง สมบูรณ์
สรรพคุณ
เสริมแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์